Oense i föreningen

Det kan vara mycket fördelaktigt att bo i bostadsrätt med grannar som man samarbetar med för att skapa ett trivsamt boende.
Tyvärr händer det att man inte har samma åsikt och då kan det bli mycket jobbigt att vara oense med någon som bor så nära.

Det finns dock flera sätt att lösa problem som gör att man kan fortsätta att trivas i samma fastighet, även efter att konflikten är löst.

Man skall komma ihåg att det är viktigt att behandla konflikten på ett sådant sätt att lösningen blir bra för alla.

Bostadsrättsägarnas Riksförbund kan vara till stor hjälp i lägen då man inte kommer överens.
Dels för att utreda och förklara rättigheten och skyldigheten men också för att vara behjälplig i att lösa konflikten.

Det första man skall göra är att utreda vem det är man har konflikten med. Är det min granne, det vill säga en annan privatperson, eller är det föreningens styrelse?

Om man har en konflikt med en annan privatperson i huset kan man få hjälp av Bostadsrättsägarnas Medlingsinstitut, läs mer under aktuell flik.

Är det med föreningens styrelse bör man vända sig till våra jurister.
Att vända sig till våra jurister för rådgivning är kostnadsfritt.

Om konflikten är så problematisk att man behöver driva process mot föreningen gör Bostadsrättsägarnas jurister detta till en kraftigt rabatterad kostnad. Vidare får man hjälp att se över rättsskyddet i hemförsäkringen samt att utnyttja det. Det kraftigt reducerade arvodet gör att rättsskyddspengarna dessutom räcker längre.

 

Bostadsrättsägarnas medlingsinstitut (BRM)
BRM ger dig som medlem ett enklare redskap för att lösa eventuella konflikter privatpersoner emellan.
Det är skapat för de tillfällen då det uppstår en konflikt mellan boende i samma förening och man vill lösa konflikten både snabbare och till lägre kostnad än genom en domstolsförhandling.
Tvisten blir dessutom sekretessbelagd.

Medlingen är helt frivillig, vilket innebär att båda parter måste vilja använda sig av BRM. Det betyder också att vilken som helst av parterna kan avbryta medlingen när som helst.

Medlingen sköts av en jurist från Bostadsrättsägarna och förhandlingarna kan ske genom att man träffas, per telefon, e-post och/eller genom andra kommunikationsmedel. Det är upp till medlaren att besluta vad som anses mest lämpligt i varje enskilt fall.

Medlaren lyssnar till parterna och kommer därefter med förslag till lösningar. Vid en framgångsrik medling avslutas konflikten med att medlaren hjälper till att skriva ett förlikningsavtal parterna emellan.

Kostnad för medlingen
För medlemmar är arvodet 1500 kr per part i en grundkostnad. I denna kostnad ingår upp till 8 timmars arbete för medlaren. Om fler timmar krävs betalas ett timarvode om 195 kr per part.

Grundkostnaden för icke medlemmar är 2500 kr per part och då ingår också upp till 8 timmars arbeta för medlaren. För arbete därutöver betalar icke medlemmar 700 kr per timme.

Mer information och kontaktuppgifter
Mer information går att erhålla genom att kontakta Bostadsrättsägarnas kansli på telefon 08 515 111 01 eller skicka ett e-post till info@bostadsrattsagarna.se

 

Hyresnämnden
Det finns flera sätt att lösa tvister i en förening om de uppstår mellan bostadsrättsinnehavare och föreningens styrelse.
Kanske är man inte överens om vem som bär ansvaret för en skada eller vem som skall bekosta den och så är konflikten given.

Bostadsrättsägarnas uppgift är här många gånger att vägleda part och som medlem är detta helt kostnadsfritt.

Hyresnämnden kan vara en instans att vända sig till i dessa tvister.
Hyresnämnden intar då en ställning som medlingsinstitut och kan inte fatta beslut eller tvinga någon part till ett särskilt agerande.

Om medlingen är lyckosam skrivs ett förlikningsavtal.

Medlingen i Hyresnämnden är inte förknippad med någon kostnad men dock rekommenderar Bostadsrättsägarna att man anlitar ombud även i denna medling.
Som bostadsrättsinnehavare känner man sig många gånger i underläge mot föreningens styrelse. Styrelsen har uppbackning från förvaltaren, som många gånger är juridiskt kunnig. För att inte, som enskild bostadsrättsinnehavare, komma i kläm rekommenderar vi därför att man tar hjälp av jurist i ärendet.