Rättigheter i en bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt är en mycket enkel och smidig boendeform när den fungerar. Vi är ett av de få länder som tillämpar detta system men systemet är väl utbyggt och när det fungerar bra så är det ett trivsamt boende.
Bostadsrättsinnehavaren disponerar sin lägenhet och samtidigt finns det regler som reglerar hur man på bästa sätt skall förvalta den fastighet som man tillsammans äger.

Det som inte får glömmas bort är att man har en hel del att säga till om i sin bostadsrättsförening. Men det är bara medlemmarna i en bostadsrättsförening som faktiskt kan vara med och påverka verksamheten.
En make eller sambo som inte är delägare i bostadsrätten är inte medlem i föreningen och har inte samma tätt att påverka som bostadsrättsinnehavaren.

Största möjligheten att göra sin röst hörd och ta upp frågor, som man anser vara viktiga, har man på årsmötet.
Vill man ta upp en fråga på årsmötet skall man göra detta genom att först lämna in en motion till styrelsen. I stadgarna framgår det när motionen senast måste lämnas in. 
 

Skyldigheter i en bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt för med sig en rad fördelar och är många gånger en frihet, där man som bostadsrättsinnehavare slipper fundera på mycket av underhållet av fastigheten.

Det finns vissa skyldigheter när man bor i bostadsrätt. Hjälps alla åt att se om fastigheten blir också boendet så mycket trivsammare för alla parter.

Styrelsens uppgift är till viss del att ansvara för att alla medlemmar fullföljer sina skyldigheter. Om detta inte görs har styrelsen en skyldighet att se till att föreningens medlemmar tar sitt ansvar.

Den främsta skyldigheten man har som bostadsrättsinnehavare är att betala månadsavgiften.
 

Som bostadsrättsinnehavare svarar man för lägenhetens hela inre underhåll. Hur underhållsansvaret är fördelat framgår av bostadsrättslagen samt föreningens egna stadgar. Man kan dock kort sagt säga att bostadsrättsinnehavaren svara för allt innanför lägenhetens väggar – detta inkluderar också så kallade tätskikt i bad- och duschrum.

Man skall också iaktta sundhet, ordning och skick i lägenheten, ha uppsikt över dem som vistas där, ge föreningen tillträde vid nödvändiga besiktningar samt underkasta sig reparationer och ändringar som kan bli följden av detta.

Rör och ledningar som enbart hör till den egna lägenheten får man själv stå för om inte stadgarna säger något annat.

Trots att du har en rättighet att renovera din bostad kan du ha en skyldighet att informera föreningen om din renovering. Bra är då att man får ett skriftligt bevis på att man informerat föreningen om sin planerade renovering.
 

Förverkande av bostadsrätt
 

Om man missköter sig och inte fullgör sina skyldigheter kan det gå så långt att man förverkar sin rätt till bostadsrätten.

Då säljs bostadsrätten av kronofogden genom så kallad tvångsförsäljning. Överskottet vid försäljningen går alltid till bostadsrättsinnehavaren efter avdrag för förrättningskostnader.

Förverkande är mycket ovanligt men inträffar trots allt då och då. I följande fall kan en bostadsrätt anses förverkad:

  • om man dröjer mer än två veckor med att betala insats eller upplåtelseavgift,
  • om man dröjer mer än 7 dagar med att betala sin månadsavgift,
  • om man hyr ut lägenheten i andra hand utan tillstånd från förening eller Hyresnämnd,
  • om lägenheten används i strid med upplåtelsen,
  • om någon annan bor i lägenheten till nackdel för förening eller annan medlem,
  • om lägenheten vanvårdas och / eller det finns ohyra i den,
  • om man inte följer föreningens bestämmelser om ordning, sundhet och skick,
  • om föreningen nekas tillträde till lägenheten vid besiktning eller reparationer.

Bostadsrätten kan också anses förverkad om man åsidosätter något annat som är av särskild vikt för föreningen.
Om man däremot vidtar rättelse innan man fått uppsägningen från föreningen kan inte föreningen lägre säga upp bostadsrättsinnehavaren.