Arv

De flesta människor kommer förr eller senare i livet i kontakt med frågor som rör arv och testamenten.

 

Då någon avlider skall i regel en bouppteckning ske. Där för man in alla tillgångar och skulder som den avlidne hade vid sitt frånfälle. Bouppteckning måste göras inom viss tid efter dödsfallet.

Innan arvet är skiftat äger dödsboet allt. Alla arvingar blir dödsbodelägare.

 

Många gånger uppstår frågor i denna situation.
Bostadsrättsägarnas familjejurister finns tillgängliga för att besvara frågor och hjälpa till i dessa situationer.

Rent generellt kan man säga att man alltid måste utreda om arvlåtaren var gift, innan man funderar på hur ett arv skall fördelas.
 

Har den avlidne maken endast barn som är gemensamma med den efterlevande maken och det inte finns något testamente behövs ingen bodelning göras i och med att barnet/barnen inte får något arv innan båda makarna har gått bort.

 

Dödsboet förvaltas av dödsbodelägarna gemensamt. Om parterna inte kan enas om förvaltningen kan en delägare ansöka om att boet avträdes till förvaltning av boutredningsman. Boutredningsmannen förvaltar då boet och förbereder detta till skifte.

 

Innan dödsboets tillgångar slutligen kan skiftas skall eventuella skulder och kostnader för begravning etc. betalas.

 

När skulder och kostnader betalats delas tillgångarna mellan arvingar och testamentstagare. Arvet skiftas till det marknadsvärde som delägarna kommer överens om. Det är möjligt att ha kvar ett dödsbo oskiftat, men vanligast är att det skiftas så snart som möjligt.