Extra föreningsstämma

Ibland har man som medlem en punkt man vill ta upp med föreningen och som inte kan vänta till ordinarie årsmöte/årsstämma. Det kan vara allt från missförhållanden som måste lösas till att man måste byta styrelse för att något hänt i den nuvarande styrelsen, som gör att den måste bytas omgående.

Som enskild medlem har man rätt att begära att styrelsen kallar till extra föreningsstämma om man får stöd av 1/10-del av samtliga medlemmar i föreningen. Om styrelsen då inte kallar till extra föreningsstämma kan man vända sig till bolagsverket, som då skall se till att stämman hålls.

Styrelsen får alltid kalla till extra föreningsstämma om den finner behov av detta.

Det är viktigt att komma ihåg att medlemmarna i föreningen har en rätt, men inte en skyldighet, att närvara vid en stämma. Styrelsen bör dock närvara och likaså revisorer bör finnas till hands om det behövs.

På en extra stämma får bara de frågor behandlas, oftast bara en fråga, som varit anledningen till extrastämman. Inga andra frågor får tas upp.

Få till stånd en extra föreningsstämma
För att få till stånd en extra föreningsstämma, sombostadsrättsinnehavare, krävs att 1/10-del av medlemmarna i föreningen skriver under den punkt som är själva anledningen till stämman.

Vill man få till stånd en föreningsstämma för ett visst ändamål är det bra att skriva en motion (tips på hur man skriver motion – se under fliken årsmöte) där man lägger fram bakgrund till motionen och sedan skriver sitt yrkande.

Därefter frågar man sina grannar om de kan ställa sig bakom att motionen leder till en extra stämma. De behöver alltså inte hålla med motionären i frågan utan de måste bara godkänna att den tas upp på en extra föreningsstämma för omröstning.

När man fått godkännandet från 1/10-del av medlemmarna lämnar man in motionen till föreningens styrelse. Styrelsen har sedan till uppgift att tillkalla en extra föreningsstämma.