loading...

Vi hjälper dig

Vårt förbund finns för dig som är bostadsrättsinnehavare.

Vi tillvaratar dina intressen gentemot lagstiftare och i tvister som du kan drabbas av. Vi finns här för dig om du ställs inför ett problem, till exempel om du hamnar i konflikt med din förening, med köpare och säljare av bostadsrätt. 
Genom ett medlemskap hos oss blir du inte ensam med dina frågeställningar.  Du har tillgång till de sakkunniga personer som vi handplockat inom varje område; allt ifrån juridik till ekonomi och besiktning etc. Vi har samarbete med jurister som medverkat i över 300 domar över hela Sverige i olika frågor.

Behöver du opartisk ordförande på föreningsstämman kan du få hjälp av oss.   Vi har i Stockholm flera ordförande som kan ställa upp.
Vi kan också bidra med granskningsman http://www.särskildgranskare.se/Artikel%20i%20Bor%C3%A4tt%20nr%206-2016%20-%20S%C3%A4rskild%20granskning.pdf
Vi har pressat priset på medlemskapet för att skapa större möjligheter till för dig att kunna ta rätt hjälp.

Varmt välkommen till oss!
Behöver du hjälp, ring oss, Telefon: 08-778 78 14
Email info@bostadsrattsagarna.com

Nyheter och annan information
2018/05/04

Slapp åverkan
Svea Hovrätt dömde den 4 maj 2018 att bostadsrätts-innehavare i Uppsala inte behöver öppna sitt badrum för att styrelseledamöter i före-ningen skall få göra partiellt stambyte i sina lägenheter.
Två styrelseledamöter i en brf i Uppsala samt en annan med-lem har alla drabbats av en vattenläcka. De tre berörda bor i våning 5,4 3 i ett femvånings bostadshus. De beslöt sig då för att de skulle kunna renovera sina lägenheter i mycket större utsträckning om de samtidigt också genomförde ett partiellt stambyte i de tre våningarna. Men för att detta skulle kunna genomföras var de tvungna att tränga in i badrummet hos bostadsrättsägarna i våning 2 där stammarna skulle skarvas.
En säkerhetslucka skulle då öppnas i badrummet på våning 2. Bostadsrättshavarna i den lägenheten motsatte sig denna åverkan då deras våtrums-skydd skulle brytas och försäkringsbolaget meddelade att det var osäkert om försäkringen skulle gälla för framtida vattenskador.
De tre med vattenskadade lägenheter fick med sig medlemmarna i föreningen på sin lösning vid ett extrainkallet medlemsmöte att tvinga de boende på våning 2 att upplåta sitt badrum, men hy-resnämnden avslog förening-ens begäran. Bostadsrättsföreningen överklagade då till Svea Hovrätt som är sista instans. Svea Hovrätt kom fram till att det inte var ett litet ingrepp som skulle göras i bostads-rättsinnehavarnas badrum och avslår föreningens överkla-gande.
 
-          Det är glädjande att Svea Hovrätt kommer fram till detta beslut, säger Staffan Teste Ordförande i Bostadsrättsägarnas riksförbund, som har varit ombud för de berörda bostadsrättsinnehavarna i Uppsala.
-          - Det är många föreningsstyrelser som tror att de kan tvinga sig in i sina medlemmars lägenheter. Det kan medföra stora skador för en bostadsrättsinnehavare. Lagstiftningen för bostadsrättsinnehavare saknar ordentliga regler för sådana här händelser. Idag finns en miljon bostadsrättshavare i Sverige som kan råka illa ut i den här typen av frågor.
-          Det får sägas vara egendomligt att lagstiftarna inte skrivit ordentliga lagar för bostadsrättsinnehavares skydd på samma sätt som det finns regler för hyresgäster.
-          Bostadsrättsinnehavarna har börjat upptäcka otryggheten i föreningsstadgar och lagstiftning och vårt riksförbund ökar idag sitt medlemsantal varje dag.
-          Vi avser att driva rättsfall där lagstiftningen idag är svag. Nyligen förlorade vi i en tingsrätt ett fall där en bostadsrättsinnehavare fick sitt hem delvis förstört på grund av en vattenläcka genom fasaden. Eftersom det är föreningen som svarar för fasaden kan det inte vara rimligt att en bostadsrätts-innehavare själv får svara för den skada som skett i lägen-heten när underhållet av fasaden är för undermåligt. Vi har överklagat tingsrättens beslut. Det finns idag nog ingen annan lagstiftning i Sverige där den drabbade blir skyldig att svara för reparationer av skador som åstadkommits av andra.

2017/08/25/
Kronofogden avslår handräckning begärd av Brf Ekeby för att få bort en bo-stadsrättsägares jacuzzi trots avsaknad av ordningsregler och stämmobeslut. Bostads-rättsägarnas Riksförbund var ombud  för sin medlem.
2017/05/21
Brott mor grundlagen när kommuner köper lägenheter?
http://www.dagensjuridik.se/2017/05/brott-mot-grundlagen-nar-kommuner-koper-bostadsratter-som-flyktingboenden

2017/04/26

Utredningsförslaget om stärkt konsumentskydd för bostadsrättsägare finns nu på regeringens hemsida http://www.regeringen.se/498f3b/contentassets/0ca6c45f7eec469fb42316ba7457d09d/starkt-konsumentskydd-pa-bostadsrattsmarknaden-sou-201731. Har du synpunkter skicka oss dem.
2017/09/12
Andrahandsuthyrning har i fyra fall beviljats i hyresnämnder, Bostadsrättsägarna har hjälpt till juridiskt.
2017/04/22
Föreningar stämda för kostnader i samband med vattenläcka och miljöombyggnad. Föreningarna vill ha betalt för avgifter trots obeboeliga lägenheter.
2017/04/21
Förening stämd för hindrande av vindrenovering.
2017/02/09
Bostadsrättsföreningar stämda för förtal

Flera bostadsrättsägare har stämt sina föreningsstyrelser för att de förföljt och förtalat dem. Målen pågår i domstol. Nyligen förliktes en medlem i en samfällighetsförening med en annan medlem som förtalat och dessutom olovligen utnyttjat den första medlemmens drönarbild. Målen visar att enskilda medlemmar inte längre accepterar vad som helst från sina föreningssty-relser. En köpare av bostadsrätt har också stämt säljaren för felaktig reklam inför köpet. Vi hjälper medlemmarna juridiskt.

2016/10/12
Bostadsrättsägare bör alla tillfrågas vid tvist, konstaterar Ordföranden från SBC på Boendemässa Hem Villa och bostadsrätt i Älvsjö. Följs inte alltid av föreningar.

Håll dig ajour med vad som gäller vid köp http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-bostadsratt-/

2016/10/02
Ny föreningslag ändrar stadgar Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar förändras under 2016 http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/06/faktablad-ju16.04-modernisering-av-lagen-om-ekonomiska-foreningar/
Vissa nya bestämmelser påverkar föreningars nuvarande stadgar.

2016/09/07
Styrelseledamot stämd
för förtal i tingsrätt.

En bostadsrättsägare förtalades i ett email som skickades även till andra i styrelsen. Efter stämning förliktes parterna.
 
2016/08/15
Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden
 
 En särskild utredare ska se över konsumentskyddet på bostads-rättsmarknaden. Syftet med översynen är att identifiera områden där konsumentskyddet behöver stärkas.
http://www.regeringen.se/contentassets/11767cf81479441c9c8b14addf440bac/dir-2015-97-starkt-konsumentskydd-pa-bostadsrattsmarknaden.pdf
- Den som köper en bostadsrättslägenhet ska kunna lita på att det finns ett regelverk som skyddar dem. Det är en av de största affärerna man gör i livet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Tipsa oss gärna på Bosadsrättsägarna om det du tycker skall förbättras info@bostadsrattsägarna.se

2016/08/12
Antalet medlemmar i förbundet ökar stadigt. Över 300 bostadsrättsägare har nu Förbundet. Ny styrelse har valts för kommande två åren.

2015/10/05


Staffan Teste, en av våra jurister, uppmanar bostadsrättsföreningar att ändra sina stadgar.

"Tänk på att det är viktigt vad som står i din bostadsrättsförenings stadgar. De stadgar som många bostadsrättsföreningar har är mer eller mindre kopior av ekonomiska föreningar och ger inte alltid den enskilde bostadsrättsinnehavaren den rätt som borde vara naturlig"
skriver han. Här kan du läsa hans tankar kring det. 


2015/09/01

Här kommer lite tips på hur man kan spara pengar genom att göra kloka energival som bostadsrättsägare för sin förening. Du kan läsa skriften här.


2015/01/30

Bostadsrättsägare blir av med uteplats efter 16 år - förlorar mot föreningen. Ni kan läsa hela artikeln här.


2014/09/19
I dagens debattartikel i DI presenterades slutsatsen i en analys av de nya avskrivningsreglerna som profesorerna Daniel Stattin och Carl Svernlöv gjorde: "Förbudet mot progressiv avskrivning i bostadsrättsföreningar innebär inte i sig att föreningarna måste höja medlemmarnas avgifter".
Läs artikeln.

2014/07/26
I dagens SvD Näringsliv är bostadsrättslagen kritiserad. En bostadsjurist varnar för att missgynnade bostadsrätts- ägare kan vara rättslösa. De riskerar att lämnas i sticket av myndigheter och lagstiftare och anser att lagen måste skrivas om.
Läs artikeln.

2013/11/14
Bostadsrättsägarnas Riksförbund träffar konsumentvägledarna i Västerås med omnejd.

2013/09/24
Bostadsrättsägarnas Riksförbund stödjer dialogen kring ett gemensamt bostadsrättsregister.

2012/10/04
Vi på Bostadsrättägarnas Riksförbund har deltagit i arbetet med att ta fram en broschyr som sammanfattar de regler som finns i standarden för bostadens areamätning.
Läs här.

Årsmöte den 28 juni 2018 !

Bostadsrättsägarnas Riksförbund kallar till årsstämma kl 18.00 i Dalarnas Hus Vasagatan 46 i Stockholm torsdagen den 28/6. Anmäl om du tänker närvara till info@bostadsrattsagarna.com
Meddela gärna frågor du vill vi skall ta upp. Dagordning se våra stadgar på annan plats på denna hemsida. Riksförbundet bjuder på kaffe. Mötet endast för betalande medlemmar.
Dagordning
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas.
1. Justering av röstlängd
 
2. Val av årsmötets funktionärer
 
a, en rösträknare per 40 röstberättigade,
b, en protokolljusterare per 40 röstberättigade,
c, ordförande
d, sekreterare
3. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt kallad
 
4. Fastställande av dagordning
 
5. Styrelsens redovisning av verksamheten under perioden
 
6. Behandling av eventuella revisorers berättelser
 
7. Fastställande av förvaltningsberättelser, resultat- och balansräkning
 
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och förbundsordförande
 
9. Behandling av styrelsens förslag
 
10.Behandling av inkomna motioner
 
11.Behandling av handlingsprogram och budgetramar
 
12.Fastställande av medlemsavgifter
 
13.Fastställande av regler för arvoden, reseersättningar och traktamenten för förbundsstyrelsen samt valberedningen för perioden.
 
14.Val av förbundsstyrelse
a, förbundsordförande
b, övriga ledamöter
15.Eventuellt val av revisorer
 
a, ordinarie
b, suppleanter
16.Val av valberedning
 
a, ordförande
b, övriga ledamöter
 
17.Övriga frågor, som årsmötet med minst ¾-dels majoritet beslutar ta upp till behandling. Under denna punkt kan dock inga beslut fattas då dessa frågor ej funnits med i kallelsen.
 
Till ny styrelse föreslås            
Förbundsordförande Staffan Teste
Ledamöter Rolf Wikström och Anders Bjurstedt

Medlem 2 000 !
Den 20 maj 2018 fick Bostadsrättsägarnas Riksför-bund sin 2 000:e medlem. Vi växer med mer än en medlem om dagen. Den svaga lagstiftningen för bostads- rättsägare bidrar till att allt fler söker sig till en organisation.

BLI MEDLEM IDAG

Bostadsrättsägarnas Riksförbund är en partipolitiskt obunden organisation där syftet är att tillvarata blivande, nuvarande och tidigare bostadsrättsinnehavares in-
tressen. Förbundets målsättning är att skapa trygghet och en bättre ekonomi hos våra medlemmar. Vi har knutit till oss en juridisk byrå och öppnat för medlemmar fri telefonservice. Du når oss på telefon 08-778 78 14.
Tänk på att du som ensam bostadsrättsägare kan behöva hjälp i tvister gentemot byggbolag, föreningsstyrelse m.fl. En årsavgift är en låg försäkringspremie:

240 kronor per kalenderår